แนะนำ 5 โรงเรียนประถมของรัฐบาลที่ดีที่สุด

November 14, 2022 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

มีลูกในยุคนี้ต้องหาโรงเรียนดีๆ ให้ลูก แต่รายได้นั่นนะสิที่ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนเลย วันนี้เราเลยหาโรงเรียนรัฐบาลที่ได้รับความนิยมและโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับดีมากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า สมศ. มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณาก่อนจะตัดสินใจเลือกให้ลูกๆของคุณได้เข้าศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานต่อไปในอนาคต ไปดูกันคะว่ามีโรงเรียนอะไรบ้าง  และอยู่ใกล้บ้านของคุณหรือไม่

1.โรงเรียนประชานิเวศน์ (ฝ่ายประถม)

  1. governmentschool

เป็นโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) ในระดับดีมากถึง 3 ครั้งด้วยกัน มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝ่ายอนุบาลจะมีครูพี่เลี้ยงช่วยดูแล ในส่วนของเด็กประถม จะส่งเสริมในด้านความคิดและกล้าแสดงออก และที่นี่ยังมีการเรียนห้องเรียน 2 ภาษาสำหรับเด็กประถม 1-6 ระดับชั้นละ 2 ห้องด้วย

ตั้งอยู่ที่ ซอย 10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2.โรงเรียนจินดาบำรุง

  1. governmentschool

เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และการศึกษาพิเศษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับดีมากจาก สมศ. ทางโรงเรียนจัดการศึกษาแบบธรรมาภิบาล จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาครูผู้สอนอยู่เสมอ ทำให้เด็กเป็นเด็กเรียนดี  เรียนเก่ง เข้ากับสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี เน้นให้เด็กรักการอ่านร่วมกับการใช้เทคโนโลยี

ตั้งอยู่ที่ 37 ซอยคู้บอน 13 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

3.โรงเรียนวัดขุมทอง

  1. governmentschool

เป็นอีกหนึ่งโรงเรียน สังกัด กทม. ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากอีกโรงเรียนหนึ่ง เน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน จาก สมศ. บ่มเพาะความเป็นไทยโดยใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ เน้นการดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย และให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เปิดสอนระดับ อนุบาล 1 – ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ตั้งอยู่ที่  177  ถนนขุมทอง – ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

4.โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

  1. governmentschool

เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการและได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาก และด้วยเหตุที่โรงเรียนอยู่ติดกับวัด ทางโรงเรียนจึงได้ปลูกฝังให้เด็กมีศีลธรรมนำปัญญา และเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ซึ่งพื้นที่ตั้งโรงเรียนนั้นเป็นที่ดินของวัดสัมพันธวงศารามอีกด้วย  อีกทั้งโรงเรียนนี้ยังเป็นโรงเรียนต้นแบบไชนีสโปรแกรมแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   เริ่มเมื่อ ปี พ.ศ. 2547

ตั้งอยู่ที่  579/1 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  10100

5.โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)

  1. governmentschool

นักเรียนที่โรงเรียนนี้ได้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับดีถึงร้อยละ 75 นักเรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ถึงร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครุและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพร้อยละ 80 ระบบการศึกษาเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งในชุมชนยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอีกด้วย ถึงจะเป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่เติบโตมาจากการมีแค่เด็กระดับชั้นอนุบาล จนพัฒนามาเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโรงเรียนนี้นับว่าได้คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาอีกโรงเรียนหนึ่ง

ตั้งอยู่ที่ 37 ซอยเสรีไทย 50 (แยก 3) ถนนเสรีไทย  ต.คันนายาว  อ.คันนายาว กรุงเทพมหานคร  10230

แต่ละที่ก็มีดีไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนรัฐบาลที่ดียังมีอีกหลายที่ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนและพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนเพื่อให้การศึกษา ให้ความรู้ นับว่าเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจทุกโรงเรียนเลยทีเดียว คุณพ่อคุณแม่ลองเข้าไปชมโรงเรียนแล้วพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู ของโรงเรียนก่อนที่จะนำบุตรหลานของท่านเข้ารับการศึกษาก็ได้ค่ะ เรามั่นใจว่าทางโรงเรียนพร้อมที่จะให้การดูแล และให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับ