มาแตร์เดอี โรงเรียนหญิงล้วนแถวหน้าที่มีชื่อเสียง มานานถึง 90 ปี

September 5, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

เป็นโรงเรียนคาทอลิกเอกชนดำเนินการโดย แม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล “มาแตร์เดอี” เป็นวลีภาษาละตินหมายถึง “มารดาของพระผู้เป็นเจ้า” ในปี พ. ศ. 2468 คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันส่งซิสเตอร์ชาวยุโรปสี่คนไปทำงานด้านการศึกษาในประเทศไทยตามคำเชิญของ Archbishop Rene Perros หัวหน้าคณะเผยแผ่คาทอลิกในประเทศไทย ในปี พ. ศ. 2469 ซิสเตอร์มารีได้ตัดสินใจซื้อที่ดินประมาณ 18 ไร่ กับบ้านหลังใหญ่ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีขึ้น และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวบนถนนเพลินจิต เป็นอาคารไม้ที่มีหอคอยที่โดดเด่นสองแห่ง หอพักนักเรียนหนึ่งแห่ง ในขณะที่อีกแห่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของซิสเตอร์พร้อมกับโบสถ์เล็กๆ

ใน พ.ศ. 2470 ซิสเตอร์ได้สร้างโรงเรียนสองชั้นใหม่ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มันถูกแยกออกจากอาคารเก่าด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ที่ใสราวกับคริสตัล มีห้องเรียนที่ยึดหลักตามระบบการเรียนของอังกฤษ ประกอบด้วยสองแผนกคือภาษาอังกฤษ และแผนกฝรั่งเศส โรงเรียนรับนักเรียทั้งภาคกลางวันกลางคืน ถือเป็นโรงเรียนแรกที่เปิดสอนระดับอนุบาล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 ถูกกำหนดให้เป็นวันที่มาแตร์เดอี ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในขณะที่ชั้นเรียนเริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 กับนักเรียนทั้งหมด 45 คน โดยในช่วงแรกจะมีซิสเตอร์คอยไปส่งนักเรียนไปกลับราชประสงค์ เพราะเส้นทางในสมัยก่อนค่อนข้างที่จะเปลี่ยว

โรงเรียนสหศึกษา
โรงเรียนสหศึกษา

แม้ว่า มาแตร์เดอีจะเป็นโรงเรียนหญิงล้วน แต่ก็มีการลงทะเบียนเด็กชายตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 2 ด้วย หนึ่งในนักเรียนเหล่านั้นคือ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล” ซึ่งลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2473 มีหมายเลขนักเรียนคือ 273 ก่อนที่จะขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2478 จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2489 ต่อมา “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ก็ได้เขามาในปี พ.ศ. 2475 และได้รับหมายเลขนักเรียน 449

โรงเรียนมาแตร์เดอีในปัจจุบัน

ในปัจจุบันโรงเรียนรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทั่วไปจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนจะถูกจำกัดไว้ที่ 48 คน ยกเว้นในส่วนของโรงเรียนอนุบาลที่มีนักเรียนสาม 30 ในแต่ละชั้นเรียน มีสี่ห้องสำหรับโรงเรียนอนุบาล สามห้องสำหรับระดับประถมศึกษา สามห้องสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ในส่วนของมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้สามหลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ หรือ ศิลปะและภาษา คำขวัญของมาแตร์เดอี คือ “Serviam” เป็นภาษาละตินมีความหมายว่า “ข้าพเจ้าจะรับใช้” ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ยึดมั่นคือ “ให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานทางศีลธรรมสูง มีสติปัญญาและความมั่นคงภายใน สามารถเลี้ยงดูพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะเป็นคนรอบรู้”