มาทำความรู้จัก ‘การเรียนรู้แบบร่วมมือ’ กันเถอะ

March 3, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

‘การเรียนรู้แบบร่วมมือ’ คือ อีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน โดยการใช้วิธีแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มล้วนมีความสามารถแตกต่างกัน เข้ามาทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจสร้างความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนของตน และส่วนรวม เพื่อให้ ‘กลุ่ม’ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

การร่วมมือกัน

  1. ความสัมพันธ์ในเชิงบวก

การที่สมาชิกทำงานอย่างมีเป้าหมายร่วมกันนั้น แน่นอนว่าจะมีการแบ่งปันวัสดุ – อุปกรณ์ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ในการทำงาน ซึ่งทุกคนมีทั้งบทบาทหน้าที่ ต้องการประสบความสำเร็จร่วมกัน โดยสมาชิกกลุ่มจะต้องตระหนัก ตนประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนประสบความสำเร็จด้วย สมาชิกทุกคนจะได้รางวัลอย่างเท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกัน ทำคะแนนเกิน 80% สมาชิกทุกคน ก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่ม 10 คะแนน เป็นต้น

  1. มีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมซึ่งกัน

การมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการอธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนๆฟัง เป็นลักษณะสำคัญของการเรียนแบบร่วมมือ เพราฉะนั้น จึงควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนวความคิดขอบตน เพื่อนำมาตกตะกอนแล้วสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมที่สุด

  1. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน

ความรับผิดชอบของสมาชิกในแต่ละคน เป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยมีการช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วย เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย สมาชิกทุกคนก็จะต้องมีความมั่นใจ และพร้อมในการทำหน้าที่นั้นด้วยความชำนาญ

  1. การใช้ทักษะระหว่างบุคคลผสมผสานเข้ากับทักษะทำงานแบบกลุ่มย่อย

ทักษะระหว่างบุคคล กับทักษะทำงานกลุ่มย่อย มีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยนักเรียนหรือนักศึกษาควรได้รับการฝึกฝนทักษะนี้ในขั้นต้นเสียก่อน เนื่องจากเป็นทักษะสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานกลุ่มไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะทางด้านสื่อสาร , การเป็นผู้นำ รวมทั้งความไว้วางใจผู้อื่น ครู,อาจารย์ ควรจัดสถานการณ์อันเหมาะสมซึ่งจะช่วยผลักดันให้นักเรียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เดิมทีองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือมีเพียง 4 ข้อเท่านั้น หากแต่ในปี ค.ศ. 1991 ได้เพิ่มองค์ประกอบ ขึ้นมาอีก 1 องค์ประกอบ ได้แก่

  1. กระบวนการกลุ่ม

คือ กระบวนการทำงานอย่างมีขั้นตอน มีวิธีการที่จะทำให้ขั้นตอนดำเนินงานกลุ่ม เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกทุกคน จะต้องมีความเข้าใจในเป้าหมายการทำงาน รวมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน และดำเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลไปยังขั้นตอนปรับปรุงงาน

องค์ประกอบทั้ง 5 ประเภทนี้ ต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างแยกไม่ออกได้ ในการที่จะช่วยให้การเรียนแบบร่วมมือดำเนินไปด้วยดี จนบรรลุตามเป้าหมายที่กลุ่มกำหนด โดยเฉพาะทักษะทางสังคมกับทักษะทำงานกลุ่มย่อยเป็นสิ่งสำคัญมาก