มาทำความรู้จักกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากัน

August 18, 2022 | โรงเรียนน่ารู้ | By admin | 0 Comments

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีการศึกษาถึงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในปัจจุบันนั้นจัดอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครในเขตที่ 1 (สพม.1) โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้นมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 เดือนมกราคม พุทธศักราชปี  2480 โดยพันเอก หลวงพิบูลสงคราม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 227 ถนนพญาไทแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้มีพื้นที่และอาณาเขตติดอยู่กับหลายคณะด้วยกัน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ภายในพื้นที่เช่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังเป็นที่ตั้งอยู่ของ กลุ่มอาคารจุฬาวิชช์ และที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เจอปัญหามากมายหลายอย่าง นักเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ขาดไป 1รุ่น นั้นคือรุ่นที่ 9  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนและให้งดสอบ ท่ามกลาง สถานการณ์การทิ้งระเบิดพระนครฝ่ายสัมพันธมิตร ไม่มีการสอบคัดเลือกในการรับนักเรียนใหม่ใน พุทธศักราช 2488  เมื่อได้สิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้กลายเป็นพื้นที่ๆใช้ในการรองรับทหารสัมพันธมิตรที่ได้ชนะสงคราม ในระยะนั้นเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้น ทางฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้นเล็งเห็นถึงนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่มีจำนวนมากแต่กลับไม่ได้รับการศึกษาที่เต็มที่นักเนื่องมาจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุสงครามโลกในครั้งที่ 2 ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถที่จะรับนักเรียนไว้ได้ทั้งหมดจากตอนแรกที่เป็นเพียง โรงเรียนเดียวที่ได้รับการผูกขาดที่จะเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการเข้าศึกษาต่อตามลำดับชั้นแบบไม่มีเงื่อนไข จนต้องทำการสอบเพื่อทำการคัดกรองนักเรียนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนขึ้น

จนกระทั้งสิ้นเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2489 ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทำการคืนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้แก่ประเทศไทย โดยมีทหาร ส.ห. เป็นผู้รับมอบ  และในตอนนั้นนักเรียนได้ทำการทยอยกลับเข้ามาศึกษาต่อดังเดิม  ในตอนนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีการออกมาพูดถึงการที่ไม่จำเป็นต้องซ่อมในส่วนของโรงเรียนที่ได้เสียหายจากสงคราม เพราะสภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมตกลงกันแล้วว่าจะให้ย้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปอยู่ในสังกัดของกรมสามัญศึกษา ซึ่งในขณะนั้นหมายรวมไปถึงว่าย้ายคณะอาจารย์และนักเรียนทั้งหมด ไปด้วย ทำให้เหตุการณ์นั้น เกิดความยุ่งเหยิงขึ้น เช่นในต้นพุทธศักราช 2490  ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง และ กรมสามัญการศึกษา ต่างก็จะไม่ทำการวางฎีกาการเบิกเงินเดือนให้คณะครูอาจารย์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทำการล่าช้าไปอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดจึงได้ทำการโอนให้ วันที่ 1กรกฎาคม พุทธศักราช 2490 แต่โอนเฉพาะสังกัด ยังมีการใช้สถานที่โรงเรียนเดิมไม่ต้องทำการโยกย้ายไปที่อื่น

เนื่องจากเหตุการณ์สงครามโลกในครั้งที่ 2 นั้นทางโรงเรียนจึงต้องทำการปรับปรุงส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมขึ้น และในทางกลับกันก็ต้องปรับปรุงจิตใจของนักเรียนด้วย จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีการใช้ชื่อว่า “กรรมการห้อง 60” เนื่องจากการใช้ชื่อของห้อง 60 ที่โรงหัตถกรรมเป็นสำนักงานเรียกกรรมการนักเรียน  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นคณะรวมทั้งสิ้น 6 คณะด้วยกัน โดยในแต่ละคณะนั้นจะทำการจัดให้มีสี ของแต่ละคณะขึ้น  และยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาสีเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย และด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการกำลังทำการขยายการศึกษา ต้องการคู่ชั้นสูงเป็นจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้ทำการอนุมัติให้จัดตั้งแผนกฝึกหัดครูมัธยมขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2490 เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีกด้วย