ทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดชีวิต คืออะไร ?

February 3, 2019 | การอยู่โรงเรียนประจำ | By admin | 0 Comments

การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเรื่องที่กลายมาเป็นกระแสหลักของสังคม ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนจวบไปจนตลอดชีวิต คือ กระบวนการเรียนรู้ซึ่งสอดแทรกเข้าไปในวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างกลมกลืน โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแนวคิดซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสัง

 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตคม ให้ความสำคัญกับความรู้ในฐานะพลังขับเคลื่อนสังคมอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้สังคมก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้จะต้องเกิดขึ้นในทุกระดับของสังคม เริ่มระดับครอบครัว,ชุมชน,องค์กร ไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่

โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนในสังคมนั้นๆไม่เห็นถึงความสำคัญในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรไปแล้วก็ตาม ทฤษฎีเรียนรู้ของผู้ใหญ่ รวมทั้งแนวคิดในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดเป็นแนวคิดหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแม้จะเป็นวัยผ่านการศึกษาในหลักสูตรมานานแล้วก็ตาม

ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต คือ บุคคลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการศึกษา เป็นการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตนเอง,ครอบครัว,องค์กรและสังคม ทำให้เห็นคุณค่าตนเองและของผู้อื่น สามารถชักนำตนเองเข้าไปสู่การเรียนรู้ได้ เป็นผู้ใฝ่รู้,รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติอันดีงาม,เปิดกว้าง,รับฟัง พร้อมเรียนรู้เรื่องเก่าด้วยมุมมองใหม่ และต้องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆในสังคม คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีอิสระในความคิด รู้วิธีค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง,สม่ำเสมอ สามารถทิ้งความยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา ใช้ความรู้ได้จริง มีจิตสาธารณะ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยความเปิดกว้าง ตลอดจนนำความรู้มาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้เรียนรู้ประเภทนี้เป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบหลัก ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง คือ การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน อันเป็นการศึกษาซึ่งควบรวมระหว่างการศึกษาในระบบ , การศึกษานอกระบบ รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ตลอดชีวิต

การศึกษาตลอดชีวิต คือ การศึกษาที่จัดให้กับประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนศึกษาตามอัธยาศัย หรือเป็นการศึกษา ซึ่งผสมผสานทั้ง 3 รูปแบบ เหมาะสมบุคคล , อายุ , การศึกษา , อาชีพ รวมทั้งความสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งยังสื่อถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล ที่เป็นผลมาจากได้รับความรู้ , ทักษะ หรือจากกิจกรรมในชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนตาย